Pulmafotograaf OÜ koolituse kvaliteedi ja õppekorralduse alused


Kehtestamise kuupäev: 21.05.2019

Kehtestaja: Pulmafotograaf OÜ

Koolituse kvaliteedi tagamise alused


1. Üldsätted

1.1 Pulmafotograaf OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:

1.3.1 Fotograafia

1.3.2 Turundamine fotograafina


2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

2.2 Õppes kasutatavad ruumid renditakse vastavalt vajadusele, need on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga. Ruumides on alati olemas puhtus, soojus ning nad on valgusküllased. Kõikides ruumides on tasuta internetiühendus ning õppelauad ja toolid.


3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.


3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

3.4. Avatud koolituste õppekavad avalikustatakse asutuse veebilehel.

Õppekavade kvaliteedi tagamiseks läbivad õpetajad vähemalt kord aastas täiendkoolituse koolitataval alal, teeme vajadusel muudatusi õpilastelt saadud tagasiside põhjal õppekavasse ning kord aastas vaatame õppekavad üle.


4. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused

4.1 Kõigil Koolitaja õpetajatel on õpetamise kogemus. Õpetajad on alati õpetataval alal läbinud mitmeid täiendkoolitusi, nii Eestis kui välismaal, osalenud teemakohastel seminaridel ning teinud koostööd ka samal alal töötavate teiste ettevõtjatega, et laiendada silmaringi.

4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.

4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel leitakse koostöös õpetajaga tekkinud kitsaskohtadele lahendused.


5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.